سیاست و حریم خصوصی


سیاست و حریم خصوصی


از اولین قدمی که به درون دنیای اینترنت می‌گذارید تا کسب بزرگترین دستاوردها همراهتان هستیم .


شرایط و مقررات اجرایی شرکت پردازش عصر داده ها

با توجه به خدمات متنوع در راستای تجارت الکترونیک ارائه شده توسط شرکت ، قوانین و مقرراتی در چهارچوب قوانین حاکم بر جامعه و مقررات تعریف شده از سوی سازمان های مرتبط تنظیم گردیده است که تمامی کاربران (مشترکین) ملزم به تبعیت از آن میباشند. لذا سرپیچی و عدم رعایت به قوانین و مقررات شرکت که در راستای قوانین کشور است ، ملزم به مسدود شدن سرویس (خدمات ارائه شده) میگردد.

شرایط استفاده از خدمات شرکت

تمامی مشترکین خدمات شرکت چه مشترکین استفاده کننده از خدمات رایگان و چه مشترکین طرف قرارداد مدتدار و... مشتری شرکت نام برده میشوند و موظف به تبعیت از شرایط و قوانین شرکت میباشند.

سیاست ها و حریم خصوصی

شرکت موضف است تمام اطلاعات شخصی، داده ها، وسیاست های تجاری و تبلیغاتی مشتری را نزد خود محفوظ بدارد و مشتری میپذیرد در صورت درخواست این اطلاعات با حکم دادگاه ، دستور دادستانی، پلیس و یا هر قوه قانونی دیگر شرکت به ارائه این اطلاعات با سازمان های قانونی همکاری نماید. همچنان مشتری متعهد میگردد ، سورس آموزش ها و خدماتی که به صورت اختصاصی به ایشان از طرف شرکت ارائه گردیده را محفوظ بدارد و اقدام به انتشار انها ننماید.

واگذاری سرویس

مالکیت تمامی سرویس های ارائه شده از جمله سامانه پیام کوتاه سامانه اینستاگرام،پلن های هاستینگ، دامن ها و ... شرکت پردازش عصر داده ها میباشد...

واگذاری هر یک از سرویس ها در زمانه دوره مالکیت مشتری به اشخاص ثالث نیازمند تقاضا نامه کتبی به همراه مدارک شناسایی ترفین و در صورت موجودیت ، قرار داد فی ما بین مشتری و شرکت میباشد. و همچنان سرویس مربوطه ملزم به تمدید دوره ای مجدد دارد.

قرارداد کتبی

در سورتی که مشتری درخواست قرارداد کتبی از جانب شرکت نماید ، شرکت موظف به ارائه قرارداد رسمس به ایشان ظرف مدت 7 روز کاری میباشدو مشتری موضف است یک نسخ قرار داد را امضا و ظرف مدت 7 روز به آدرس پستی شرکت ارائه دهد.

فورس ماژور

مشتری پذیرفته است که شرکت در موارد اضطراری از جمله سیل،زلزله،آتش سوزی،آشوب و... مسئولیتی بر عهده نداشته و پس از اتمام کامل وضعیت بهران به تعهدات خود عمل مینماید.